Điều chỉnh hạn mức thanh toán theo tài khoản ví

/ 26.07.2019

Từ ngày 23/03/2022, True Money xin trân trọng thông báo điều chỉnh hạn mức thanh toán theo tài khoản ví như sau:

Chú ý:

  • Các hạn mức được quy định trước ngày 23/03/2022 sẽ không còn hiệu lực.
STT HẠN MỨC Cấp độ 0
(Tài khoản mới tạo/chưa cung cấp đủ thông tin/đang đợi phê duyệt thông tin/chưa liên kết ngân hàng)
Cấp độ 1
(Xác thực full thông tin + liên kết ngân hàng)
Số dư tối đa Không khả dụng 100,000,000
Hạn mức chi tiêu/ngày Không khả dụng 100,000,000
Hạn mức chi tiêu/tháng Không khả dụng 100,000,000
I Nạp tiền
I.1 Nạp tiền qua ngân hàng liên kết trực tiếp
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 10,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 100,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 30,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
I.2 Nạp tiền qua thẻ ngân hàng nội địa
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 10,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 100,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 30,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
II Rút tiền
II.1 Rút tiền qua ngân hàng liên kết trực tiếp
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 10,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 10,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 30,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
II.2 Rút tiền qua thẻ ngân hàng nội địa
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 10,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 30,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 30,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
III
Thanh toán (Hóa đơn, Nạp thẻ dịch vụ)
Giá trị tối thiểu/giao dịch  Không khả dụng 1,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 100,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
IV Chuyển tiền/Nhận Tiền Không khả dụng
IV.1 Người gửi
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 100
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 100,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 30,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
IV.2 Người nhận
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 100
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 100,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 30,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
V TrueGift
V.1 Người gửi
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 1,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 100,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 5,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
V.2 Người nhận
Giá trị tối thiểu/giao dịch Không khả dụng 1,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không khả dụng 100,000,000
Tổng giá trị tối đa/ngày Không khả dụng 5,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không khả dụng Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không khả dụng 100,000,000
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không khả dụng Không giới hạn
VI Cổng thanh toán
Giá trị tối thiểu/giao dịch 1,000 1,000
Giá trị tối đa/giao dịch Không giới hạn Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/ngày Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng giao dịch tối đa/ngày Không giới hạn Không giới hạn
Tổng giá trị tối đa/tháng Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng giao dịch tối đa/tháng Không giới hạn Không giới hạn