Cập nhật chính sách hoa hồng dành cho Đại lý

/ 13.09.2018

Từ 01/02/2019, Công ty CP 1Pay điều chỉnh chính sách hoa hồng dịch vụ mua mã thẻ dành cho Quý Đại lý.

cap-nhat-chinh-sach-hoa-hong-dai-ly