Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ

ĐIỀU 1. TỔNG QUAN

1.1. Mục đích và Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) được áp dụng đối với các Khách hàng mở tài khoản, sử dụng dịch vụ Ví điện tử TrueMoney Việt Nam do Công ty Cổ phần 1Pay cung cấp và các dịch vụ tại các điểm giao dịch do Công ty Cổ phần 1Pay ủy quyền. Điều Khoản này nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty Cổ phần 1Pay.

Khách hàng cần đọc và đồng ý với Điều Khoản này trước khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ do công ty 1Pay cung cấp. Bằng việc truy cập và chấp nhận Điều Khoản sử dụng này, khách hàng xác nhận đã hiểu rõ các điều khoản sử dụng và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được qui định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản và điều kiện cụ thể khác đối với các Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp.

1.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung:

1Pay có thể điều chỉnh nội dung Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung được điều chỉnh trên website của 1Pay và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của 1Pay. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Những thay đổi này sẽ được 1Pay thông báo trước 15 (mười lăm) ngày làm việc trước khi áp dụng hiệu lực. /

Nếu Khách hàng không đồng ý với nội dung điều chỉnh thì có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ của 1Pay. Ngược lại, nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ của 1Pay thì có nghĩa là Khách hàng mặc nhiên đồng ý với các nội dung thay đổi.

1.3. Giải thích từ ngữ

a) Công ty Cổ phần 1Pay” (còn được gọi tắt là “1Pay”) là đơn vị cung cấp Dịch vụ Ví Điện tử TrueMoney Việt Nam.

b) Dịch vụ Ví điện tử TrueMoney Việt Nam” (còn được gọi tắt là “Dịch vụ”) là Dịch vụ của 1Pay, cung cấp cho Khách hàng tài khoản điện tử do 1Pay phát hành và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

c) Ví điện tử TrueMoney Việt Nam” (còn được gọi tắt là “Ví điện tử”) là tài khoản điện tử do 1Pay phát hành cho Khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch nạp tiền/rút tiền/chuyển tiền và thanh toán hóa đơn.

d) Khách hàng” là những tổ chức, cá nhân mở tài khoản và có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ví điện tử của 1Pay.

e) Bộ phận Chăm sóc Khách Hàng” là bộ phận hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của 1Pay, được cung cấp theo số điện thoại 1900 63 66 75. Chính sách và Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng được đăng tải trên trang web của 1Pay theo địa chỉ www.truemoney.com.vn

f) "Giao dịch" là các hoạt động được thực hiện bởi Khách hàng nhằm sử dụng Dịch vụ mà 1Pay cung cấp bao gồm dịch vụ tại điểm giao dịch và dịch vụ trên ứng dụng Ví điện tử TrueMoney.

g) Điểm Giao Dịch” là các điểm được 1Pay ủy quyền để khách hàng thực hiện các Dịch Vụ do công ty 1Pay cung cấp tại các Điểm Giao Dịch

h) Tài khoản” là tài khoản Ví Điện tử TrueMoney Việt Nam.

i) Số dư tối thiểu” là số tiền tối thiểu mà Khách hàng phải duy trì trên tài khoản Ví điện tử tại mọi thời điểm, tùy theo từng trường hợp thỏa thuận cụ thể (nếu có).

j) Số dư được phép sử dụng (số dư khả dụng)” là số tiền Khách hàng có thể sử dụng để chi tiêu và thanh toán từ Ví điện tử của mình, theo đó Số dư được phép sử dụng bằng số dư có trên Ví điện tử trừ đi các khoản tạm khóa/phong tỏa, số dư tối thiểu.

k) Thông tin định danh” là những thông tin và tài liệu quan trọng và bắt buộc để xác định danh tính của một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin của cá nhân (tên, ngày/tháng/năm sinh, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (CMTND/Hộ chiếu…) hoặc thông tin của tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời điểm thành lập…).

l) Mức độ định danh” là mức độ phân loại Ví điện tử căn cứ trên các thông tin định danh khách hàng cung cấp.

m) Các giới hạn giao dịch” là các giới hạn áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ TRUEMONEY VIỆT NAM

2.1. Mở Ví điện tử

2.1.1 Điều kiện mở Ví điện tử:

a) Là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và có chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ, còn hiệu lực; Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai (02) quốc tịch trở lên, khách hàng cần cung cấp bổ sung thông tin về các quốc tịch, địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch

b) Là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và có Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế…)

2.1.2 Quy trình mở Ví điện tử

a) Trường hợp khách hàng đã có tài khoản ngân hàng và có nhu cầu sử dụng ví điện tử: Khách hàng tải ứng dụng Ví điện tử TrueMoney và làm theo hướng dẫn. Mỗi tài khoản ngân hàng chỉ có thể mở một (01) Ví điện tử.

b) Trường hợp khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng và có nhu cầu sử dụng ví điện tử, khách hàng trực tiếp tới các điểm giao dịch của 1Pay để được hướng dẫn thủ tục.

c) Để mở Ví điện tử, khách hàng đồng ý cung cấp cho 1Pay hoặc các Điểm Giao Dịch của 1Pay các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến khách hàng mà 1Pay quy định, yêu cầu vào từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho 1Pay bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã được cung cấp. Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của khách hàng và các thông tin khác được cung cấp cho 1Pay là trung thực và chính xác.

2.1.3 Các loại ví điện tử và Các giới hạn giao dịch

Căn cứ trên thông tin định danh khách hàng cung cấp, 1Pay mở các loại Ví điện tử theo mức độ định danh khách hàng và áp dụng Các giới hạn giao dịch tương ứng được 1Pay quy định tại từng thời kỳ. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ đến các giới hạn này, khách hàng có thể nâng cấp Ví điện tử để nâng hạn mức giao dịch. Để nâng cấp Ví điện tử, khách hàng làm theo hướng dẫn trên Ví điện tử hoặc liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn chi tiết.

2.2. Phong tỏa/tạm khóa số sư trên Ví điện tử

2.2.1 Công ty 1Pay có quyền phong tỏa/tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Ví điện tử của Khách hàng mà không cần báo trước nếu xảy ra một trong số các trường hợp sau:

a) Khi 1Pay phát hiện khách hàng vi phạm bất cứ quy định nào tài điều khoản này.

b) Khi 1Pay phát hiện có mâu thuẫn, nhầm lẫn, sai sót hoặc chưa rõ ràng trong quá trình thực hiện các giao dịch;

c) Khi 1Pay phát hiện có dấu hiệu phức tạp, bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

d) Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử;

e) Khi Ví điện tử có số dư thấp hơn số dư tối thiểu được 1 Pay quy định tại từng thời điểm để duy trì Ví điện tử;

f) Theo yêu cầu của Khách hàng, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của 1Pay;

g) Khi khách hàng có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đã đăng ký và sự thay đổi này không đáp ứng đúng các quy định tại Điều khoản này;

h) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản theo quy định của pháp luật.

2.2.2 1Pay sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Ví điện tử của Khách hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Sau 5 lần liên tiếp đăng nhập Ví điện tử không thành công. Trong trường hợp này, thời gian tạm khóa là 2h kể từ sau lần đăng nhập không thành công thứ 5. Khách hàng phải liên hệ với Nhân viên kinh doanh của 1Pay hoặc Bộ phận chăm sóc khách hàng 1900 63 66 75 để yêu cầu kích hoạt lại tài khoản sau thời gian tạm khóa.

b) Khi 1Pay nhận được thông báo của Khách hàng trực tiếp thông qua số Hotline của Bộ phận Chăm sóc Khách hàng 1900 63 66 75 về việc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Khách hàng. Trong trường hợp này, chức năng đăng nhập Ví điện tử của Khách hàng bị tạm khóa cho đến khi 1Pay nhận được thông báo của Khách hàng về việc đồng ý mở lại chức năng đăng nhập Ví điện tử.

2.2.3 Công ty 1Pay chấm dứt việc phong tỏa/tạm khóa số sư trên Ví điện tử khi có một trong các điều kiện sau:

a) 1Pay đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn hay các nguyên nhân được quy định tại khoản 2.2.1 và 2.2.2 Điều khoản này dẫn đến việc phong tỏa;

b) Sau khi xác minh giao dịch được thực hiện phù hợp, không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;

c) Tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử đã được giải quyết.

d) Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản.

2. 3 Đóng Ví điện tử

2.3.1 Khách hàng có thể đóng tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và gửi yêu cầu đóng tài khoản, số dư trên ví sẽ được xử lý theo khoản 2.3.4 Điều khoản này. Khách hàng phải có trách nhiệm pháp lý về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản của mình ngay cả khi tài khoản đã đóng. Sau khi đóng Ví điện tử, nếu Khách hàng muốn sử dụng tiếp Dịch vụ thì phải làm thủ tục mở Ví điện tử mới theo quy định của 1Pay. Thông tin phát hành Ví điện tử đã bị đóng có thể được sử dụng để phát hành cho Khách hàng khác.

2.3.2 Khách hàng không được quyền đóng tài khoản trong những trường hợp sau :

a) Khách hàng đang bị điều tra/khiếu nại, hoặc;

b) Khách hàng đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận.

c) Nếu Khách hàng vẫn đề nghị đóng tài khoản trong những trường hợp trên, 1Pay sẽ tạm giữ và/hoặc đóng băng toàn bộ số tiền có trong tài khoản của Khách hàng và tất cả số tiền đang ở trạng thái chờ chuyển, chờ nhận có liên quan tới tài khoản của Khách hàng ở thời điểm Khách hàng gửi đề nghị đóng tài khoản.

2.3.3 Công ty 1Pay được quyền đóng Ví điện tử trong các trường hợp sau:

a) Theo yêu cầu của Khách hàng, trừ những trường hợp Khách hàng không được quyền đóng tài khoản theo quy định tại khoản 2.3.2

b) Khách hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này, hoặc bất kỳ điều khoản và điện kiện nào khác được quy định riêng cho từng tài khoản cụ thể;

c) Khách hàng được cấp Ví điện tử là cá nhân bị chết hoặc cơ quan nhà nước tuyên bố chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

d) 1Pay chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.3.4 Xử lý số dư khi đóng Ví điện tử

a) Khi đóng Ví điện tử, tất cả các quyền đã trao cho khách hàng theo Điều khoản này sẽ chấm dứt ngay lập tức, khách hàng phải thanh toán ngay cho 1Pay mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ (nếu có). Số dư còn lại khi đóng Ví điện tử được 1Pay chi trả theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp với quy định của 1Pay.

b) Trường hợp Ví điện tử bị đóng do khách hàng bị chết, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, Khách hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho 1Pay thực hiện việc hoàn trả số dư còn lại trên Ví điện tử theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan căn cứ trên tuyên bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c) Số dư chỉ được chi trả sau khi trừ đi các khoản phí khác (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn thanh toán và còn nợ theo biểu phí của 1Pay và căn cứ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc tiếp nhận.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 1PAY

3.1. Quyền của 1Pay

3.1.1. Được yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ của 1Pay; Được xác minh với các bên liên quan về các thông tin cá nhân khàng hàng liên quan đến việc mở Ví điện tử và các thông tin do khách hàng cung cấp.

3.1.2. Quy định và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản cho Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật;

3.1.3. Được quyền Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép các thông tin về Khách hàng và các Giao dịch theo đúng quy định pháp luật;

3.1.4. Được quyền tạm khoá/phong tỏa/đóng Ví Điện tử của Khách hàng theo quy định tại khoản 2.2 Điều khoản này;

3.1.5. Tự động trích nợ từ Ví điện tử của Khách hàng mà không cần thêm bất kì ủy quyền nào khác trong trường hợp:

a) Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Khách hàng và 1Pay;

b) Khi phát hiện đã chuyển nhầm tiền vào Ví điện tử của Khách hàng, hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết cung ứng dịch vụ hoặc Khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của Khách hàng;

c) Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của 1Pay và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Ví điện tử và cung ứng dịch vụ của 1Pay theo quy định;

d) Để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả khiếu nại, tranh chấp liên quan buộc Khách hàng phải thanh toán, các nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.1.6. Từ chối các lệnh thanh toán của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Ví điện tử không đủ số dư theo quy định và/hoặc để thực hiện lệnh thanh toán;

b) Ví điện tử đang bị tạm khóa/phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, trong đó phần không bị phong tỏa/tạm khóa không đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán;

c) Khách hàng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp với các thông tin đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản Ví điện tử;

d) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

3.1.7. Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng Ví điện tử của Khách hàng khi Khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho 1Pay theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho 1Pay;

3.1.8. Được miễn trừ mọi trách nhiệm về kinh tế và pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của 1Pay.

b) Những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ/do:

- Khách hàng để mất, lộ tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin định danh khác mà 1Pay cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà dịch vụ cung ứng;

- Khách hàng không nhận được tin nhắn hoặc chậm nhận được tin nhắn không do lỗi gửi tin nhắn của 1Pay;

- Việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký;

- Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều 5 Điều khoản này;

- Sự trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của 1Pay, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet…;

3.1.9. 1Pay có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của 1Pay. Trong trường hợp này, 1Pay sẽ thông báo cho Khách hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email) trong vòng… ngày làm việc.

3.1.10 Được áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ được 1Pay quy định tại từng thời kỳ.

3.1.11. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3.2. Trách nhiệm của 1Pay

3.2.1. Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản này;

3.2.2. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, Tài khoản và Giao dịch theo quy định của pháp luật;

3.2.3. Khoá tài khoản của Khách hàng ngay khi 1Pay nhận được và xác minh thông báo của Khách hàng về việc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Khách hàng;

3.2.4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh nạp tiền/chuyển tiền/rút tiền/thanh toán của Khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của yêu cầu của Khách hàng;

3.2.5. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi bất kỳ nội dung nào trong hồ sơ Ví điện tử của Khách hàng;

3.2.6. Cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất một cách đầy đủ, kịp thời về các giao dịch thanh toán, số dư, hạn mức liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của Khách hàng và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin đó;

3.2.7. Hoàn trả kịp thời các khoản tiền cho Khách hàng do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán;

3.2.8. Xây dựng quy trình nội bộ về việc cung ứng dịch vụ của 1Pay, hướng dẫn, thông báo công khai để Khách hàng biết và giải đáp, xử lý các thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;

3.2.9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

4.1. Quyền của Khách hàng

4.1.1. Được lựa chọn và sử dụng dịch vụ của 1Pay cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả năng và theo quy định của pháp luật;

4.1.2. Được yêu cầu 1Pay đóng hoặc tạm khóa Ví điện tử của mình khi cần thiết, trừ trường hợp các yêu cầu này thuộc phạm vi quyền từ chối của 1Pay;

4.1.3. Được quyền yêu cầu cung cấp các thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ của 1Pay thông qua thư điện tử, tin nhắn SMS/MMS hoặc gọi điện đến số điện thoại Khách hàng cung cấp để:

a) Thông báo biến động số dư tài khoản và thông tin về các giao dịch thanh toán trong trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng;

b) Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá dịch vụ của 1Pay và/hoặc các dịch vụ khác của 1Pay, thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.

4.1.4. Có quyền yêu cầu 1Pay thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của mình và có quyền sử dụng số tiền trên Ví điện tử của mình thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ, được 1Pay tạo mọi điều kiện để sử dụng Ví điện tử của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất;

4.1.6. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và quy định của pháp luật hiện hành.

4.2. Trách nhiệm của Khách hàng

4.2.1. Tuân thủ đầy đủ các quy định về mở, sử dụng tài khoản của 1Pay và Quy định hiện hành của pháp luật; Khi Khách hàng đồng ý mở và sử dụng tài khoản của 1Pay, đồng nghĩa với việc Khách hàng mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ ví Điện tử của 1Pay;

4.2.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của 1Pay khi đăng ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng Dịch vụ;

4.2.3. Ủy quyền cho 1Pay trích tiền từ Tài khoản của mình để thanh toán giá trị các Giao dịch, các loại phí liên quan đến Giao dịch, phí giải quyết tranh chấp của Khách hàng phát sinh với 1Pay theo quy định của 1Pay và pháp luật;

4.2.4. Hoàn trả cho 1Pay những khoản thanh toán thừa, thanh toán quá số dư được phép trên Tài khoản theo quy định của 1Pay, những khoản tiền ghi có nhầm, thừa vào Tài khoản (nếu có);

4.2.5. Chịu trách nhiệm bảo mật Mật khẩu và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép Tài khoản và Mật khẩu là các phương tiện giúp Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Khách hàng cam kết không viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng có nghĩa vụ đổi mật khẩu ngay sau khi được 1Pay cung cấp. 1Pay khuyến cáo Khách hàng không chọn Mật khẩu là những số dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại, không lưu Mật khẩu và Tài khoản tại bất kỳ phần mềm nào có tính năng lưu lại tự động (ví dụ, tính năng "nhớ mật khẩu" hoặc tính năng tương tự trên trang web đang sử dụng);

4.2.6. Thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho 1Pay khi phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép Dịch vụ được 1Pay cung cấp cho Khách hàng; hoặc nghi ngờ có người biết Mật khẩu của Khách hàng theo số điện thoại 1900 63 66 75 của 1Pay;

4.2.7. Thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến Dịch vụ theo biểu phí được 1Pay quy định theo từng thời kỳ;

4.2.8. Thông báo ngay cho 1Pay những thay đổi về thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của 1Pay;

4.2.9. Hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của 1Pay phù hợp với thỏa thuận với 1Pay và quy định pháp luật;

4.2.10. Sử dụng dịch vụ và quản lý Tài khoản theo đúng quy định của 1Pay;

4.2.11. Cam kết không thực hiện các giao dịch trái với quy định hiện hành của Pháp luật như sử dụng tài khoản nhằm mục đích trốn thuế, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng tài khoản để thực hiện thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp; sử dụng tài khoản của mình cho các giao dịch thanh toán đối với những khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp.;

4.2.12. Cam kết thực hiện các quy trình về giao dịch điện tử do 1Pay quy định;

4.2.13. Nếu tài khoản ngân hàng sử dụng để mở Ví điện tử có nhiều đồng chủ tài khoản, khách hàng chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng theo cam kết và thỏa thuận giữa các chủ thể đã thiêt lập với ngân hàng, 1Pay không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh giữa các đồng chủ tài khoản khi mở Ví điện tử.

4.2.14. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 5. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của cơ quan Chính phủ…Nếu 1Pay hoặc Khách hàng không thể thực thi được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này do sự kiện bất khả kháng gây ra thì phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng thư điện tử về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình.

ĐIỀU 6. BẢO MẬT

1Pay cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Ví điện tử và các giao dịch trên Ví điện tử của Khách hàng theo quy định của pháp luật, không tiết lộ hoặc phát tán thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý của chính người đó.

Khách hàng cam kết:

- Đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ tên truy cập, mật khẩu truy cập, và các thông tin định danh khác mà 1Pay cung cấp. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các thông tin định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra (nếu có) do việc sử dụng của bên thứ ba đó.

- Nếu Khách hàng tiếp nhận được thông tin Khách hàng khác của 1Pay khi sử dụng dịch vụ của 1Pay dù dưới bất cứ hình thức nào, theo bất kỳ phương thức nào, Khách hàng phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác và/hoặc dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của Khách hàng đó.

ĐIỀU 7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các website (bao gồm nhưng không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các hàng hóa, dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến 1Pay và dịch vụ của 1Pay đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của 1Pay. Khách hàng phải tôn trọng các quyền này và 1Pay nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của 1Pay. Khách hàng cam kết:

- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của 1Pay và các sản phẩm trong dịch vụ của 1Pay; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của 1Pay tại bất kỳ đâu.

- Không thực hiện hoặc giúp đỡ bên thứ ba thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của 1Pay.

- Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của 1Pay trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của 1Pay.

ĐIỀU 8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích từ ngữ trong Điều khoản này thì việc giải thích từ ngữ theo ý chí của 1Pay sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng giữa Khách hàng và 1Pay, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết.